Menu

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Platné od 25. mája 2018)
 

V súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; ďalej len GDPR) spoločnosť ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko, IČO: 47 826 452 poskytuje nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov v rámci internetového obchodu modneveci.sk (ďalej len internetový obchod), ktorý táto spoločnosť prevádzkuje.

Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tieto informácie, aby ste sa oboznámili so spôsobom spracovania vašich osobných údajov.

Používaním príslušného internetového obchodu vyhlasujete, že ste dovŕšili 16 rokov svojho života. Osoba mladšia ako 16 rokov sa v internetovom obchodnom dome nemôže zaregistrovať, nakupovať, prihlásiť sa k odberu newslettera vzhľadom na to, že v zmysle článku 8 odseku 1 Nariadenia GDPR k platnosti jej právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje schválenie zo strany zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi a súhlasí aj so spracúvaním jej osobných údajov.

1.   Prevádzkovateľ

ModneVeci s.r.o.
sídlo: Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko
Kontakt: ModneVeci s.r.o Veľký Lipník 226, 065 33
IČO: 47 826 452
DIČ: 2024106106
Telefón: +421 917 917 801
E-mail: info@modneveci.sk

(ďalej len Prevádzkovateľ)

S osobnými údajmi spracúvanými Prevádzkovateľom sa môžu oboznámiť zamestnanci Prevádzkovateľa v miere potrebnej k dosiahnutiu cieľa spracúvania osobných údajov stanovenej v bode 2.

2.   Právny základ, cieľ, doba spracúvania osobných údajov a okruh spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúcom právnom základe, z uvedených cieľov a po stanovenú dobu:

Druhy spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Okruh spracúvaných osobných údajov Cieľ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania osobných údajov
Správa osobných údajov vzťahujúca sa na registrovaného používateľa Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Adresa bydliska (nepovinný údaj)
 • E-mailová adresa
 • telefónne číslo (nie je povinné)
 • Dátum narodenia
 • Správa používateľského účtu
 • Zabezpečenie možnosti prehliadania údajov z objednávok a faktúr
 • Správa "Obľúbených"
Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov vzťahujúce sa na registrovaného používateľa pri nakupovaní Potrebné k splneniu zmluvy (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Adresa bydliska
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Vybavenie objednávok
 • Poslanie potvrdenia objednávky
 • Komunikácia súvisiaca s vybavením objednávky
Po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky (do uplynutia premlčacej lehoty v zmysle Občianskeho zákonníka)
Spracúvanie fakturačných údajov Splnenie zákonných povinností vzťahujúcich sa na prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Adresa bydliska
Fakturovanie protihodnoty tovaru a služieb Po dobu stanovenú v zákone o účtovníctve, t.j. po dobu 10 rokov
Odoslanie newslettera, SMS správy a SMS reklamnej ponuky Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • E-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa bydliska (spravujeme len osobný údaj zodpovedajúci zvolenému spôsobu)
Odosielanie reklamných ponúk elektronickou a/alebo poštovou formou Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osoby Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • E-mailová adresa
 • Meno (nepovinný údaj)
 • Adresa bydliska (nepovinný údaj)
 • Zákaznícke číslo (nepovinný údaj)
Zodpovedanie otázok položených na príslušnej internetovej stránke zo strany zákazníckeho servisu Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Zaznamenávanie telefonických zisťovaní (nadviazanie kontaktu zo strany dotknutej osoby) Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR) Zvuková nahrávka
 • Zaznamenávanie údajov objednávky
 • Zaznamenávanie zákazníckych sťažností
Po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky (do uplynutia premlčacej lehoty v zmysle Občianskeho zákonníka)
Hodnotenie produktov na internetovej stránke Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR) Krstné meno alebo prezývka Zobrazenie hodnotení poskytnutých na produkty na internetovej stránke Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Potenciálni zákazníci žiadajúci o informácie o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • E-mailová adresa
Informovanie potenciálneho zákazníka na jeho žiadosť, ak je produkt, ktorý momentálne nie je dostupný, opäť k dispozícii Po dobu 5 rokov od odoslania informácií


Bez poskytnutia povinných údajov Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť službu, o poskytnutie ktorej požiadala Dotknutá osoba, to znamená nemôže vytvoriť a spravovať Používateľský účet, prípadne vybaviť objednávku.

Na účely posielania reklamných zásielok a ponúk Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v prípade výslovného súhlasu dotknutej osoby poskytnutého špeciálne na tento účel v zmysle ustanovení zákona číslo XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Použitím linku nachádzajúceho sa v newsletteri alebo prostredníctvom kontaktov na Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 môže dotknutá osoba kedykoľvek zakázať, aby jej v budúcnosti Prevádzkovateľ posielal reklamné zásielky.

Prevádzkovateľ prevádzkuje aj telefonický zákaznícky servis (Call center). Pri volaniach do Call centra sa rozhovory zaznamenávajú k tomu, aby objednávka, prípadne iné vyhlásenie podané počas hovoru, mohli byť zdokumentované, respektíve aby sa dali zrekonštruovať pri prípadnom právnom spore.
Dotknutá osoba iniciovaním hovoru a pokračovaním v hovore súhlasí, aby po oboznámení sa s poučením uvedeným v týchto informáciách Prevádzkovateľ zaznamenal telefonický hovor so zákazníckym servisom.
Pri začatí rozhovoru Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že hovor bude zaznamenaný a poskytne krátke informácie o spracúvaní osobných údajov v záujme toho, aby sa dotknutá osoba mohla rozhodnúť, či súhlasí so zaznamenávaním hovoru. Call Center poskytne informácie dotknutej osobe aj o dostupnosti týchto informácií na webovej stránke, ako aj o identifikačnom čísle hovoru, čo je telefónne číslo volajúceho s predvoľbou a čas volania (rok, mesiac, deň, hodina, minúta).
Ak Dotknutá osoba nesúhlasí so zaznamenávaním, môže hovor prerušiť a kontaktovať Prevádzkovateľa poštou alebo mailom.

Zákaznícke hodnotenia: Dotknutá osoba má možnosť v rámci internetového obchodu hodnotiť produkty a služby. Zaslaním hodnotenia dotknutá osoba súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ zverejnil jej hodnotenie v internetovom obchode, v inzerciách jeho produktov alebo spoločnosti, respektíve v rámci predloženia ponuky (aj v editovanej podobe) alebo prípadne ho vymazal. Prevádzkovateľ môže voľne nakladať so zaslaným hodnotením a dotknutá osoba to berie na vedomie zaslaním hodnotenia.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so správou osobných údajov kedykoľvek odvolať, na ktoromkoľvek z kontaktov Správcu osobných údajov uvedených v bode č. 1.

3.   Sprostredkovatelia

Správca údajov spravuje osobné údaje v záujme evidencie objednávok, plnenia zmlúv, prevádzky webovej stránky a odosielania reklamných ponúk,, respektíve dodržiavania predpisov zákona o účtovníctve postúpiť osobné údaje nasledujúcim sprostredkovateľom.
Sprostredkovatelia vykonávajú spracúvanie osobných údajov podľa pokynov Prevádzkovateľa, nemôžu prijať zásadné rozhodnutia týkajúce sa spracúvania osobných údajov, osobné údaje, o ktorých sa dozvedeli, môžu spracúvať výhradne na základe pokynov Prevádzkovateľa, na vlastné účely nemôžu vykonávať žiadne spracúvanie osobných údajov a ďalej sú povinní ukladať, uchovávať a vymazať osobné údaje na základe pokynov Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov sa môžu s týmito osobnými údajmi oboznámiť zamestnanci sprostredkovateľa.

Global Payments Europe, s.r.o.Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republikaOn-line platba kartouLen v prípade platby kartou: [meno, údaje platobnej karty,
Meno sprostredkovateľa Adresa sprostredkovateľa Činnosť sprostredkovateľa Spracúvaním dotknuté osobné údaje
ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Prevádzkovanie Aplikácie na posielanie newsletterov Len v prípade osôb prihlásených k odberu newslettera meno, e-mailová adresa
IRISOFT, s.r.o. Pod Juhom 6477, Trenčín Prevádzka internetovej stránky Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, IP adresa
ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Činnosť webhostingu Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, IP adresa
Slovak Parcel Service s. r. o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kuriérska služba Len v prípade nákupu: meno, adresa, telefónne číslo
FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín Kuriérska služba a poštová služba Len v prípade nákupu: meno, adresa, telefónne číslo
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 Kuriérska služba a poštová služba Len v prípade nákupu: meno, adresa, telefónne číslo
Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Poštová služba Len v prípade nákupu: meno, adresa, telefónne číslo
PPL CZ s.r.o. K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany Kuriérska služba a poštová služba Len v prípade nákupu: meno, adresa, telefónne číslo
ModneVeci s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko Skladová evidencia a logistika, údaje o balíku Len v prípade nákupu a oznámenia o zásobách: zákaznícky kód, meno, adresa, telefónne číslo
J&J Holding s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko Skladová evidencia a logistika, údaje o balíku Len v prípade nákupu a oznámenia o zásobách: zákaznícky kód, meno, adresa, telefónne číslo
ModneVeci s.r.o. Veľký Lipník 226, 065 33, Slovensko IT služby, správa evidencie zákazníkov a objednávok meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, zákaznícky kód
Google 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA Používanie Analytics a Remarketing IP adresa
Facebook Menlo Park, Kalifornia, USA Používanie Analytics a Remarketing IP adresa
 

4.   Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nepostúpi osobné údaje tretej osobe.

5.   Profilovanie

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že v súvislosti s osobami prihlásenými k odberu newslettera vykonáva profilovanie. V rámci profilovania prostredníctvom technickej operácie určuje, či osoba prihlásená k odberu newslettera navštívila Internetový obchod, respektíve či nakúpila a na základe tejto informácie posiela v budúcnosti newsletter, katalóg alebo SMS správu podľa okruhu záujmu danej osoby. Táto činnosť sa vykonáva v záujme zabezpečenia lepšieho používateľského zážitku a z pohľadu dotknutej osoby okrem ponuky produktov a akcií nepredstavuje pre ňu žiadne iné následky.

6.   Spracúvanie osobných údajov technického charakteru v súvislosti s používaním a fungovaním Internetového obchodu

Počas návštevy internetového obchodu sa do počítača kupujúceho uložia textové súbory (ďalej: cookies). Prevádzkovateľ používa hlavne tzv. session cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa napríklad dá zobraziť obsah košíka počas prezerania akejkoľvek stránky, Kupujúci si tu môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna celková cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje. Okrem toho Prevádzkovateľ používa aj také cookies, ktoré sú použiteľné pri viacerých návštevách. Tieto cookies obsahujú výhradne IP adresu kupujúceho. Na základe týchto cookies je ponuka internetového obchodu správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom kupujúceho. Cieľom používania cookies je, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby kupujúceho prostredníctvom týchto cookies nie je možná.

Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk. Avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Zákazník po Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté cookies.
Prezeranie a odstránenie cookies je kedykoľvek možné prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o tom získate ďalšie informácie z ponuky prehliadača „Pomocník“.

Dotknutá osoba používaním Internetového obchodu súhlasí so zaznamenávaním, uchovávaním a spracovaním cookies spôsobom a na účely stanovené v tomto bode.

Internetový obchod používa nasledujúce cookies:

Názov cookie Účel Ako dlho uchováva údaje? Typ cookie
_ga, _gid, _gat Informácie o tom, z ktorého marketingového kanálu prišiel Kupujúci do internetového obchodu (štatistický cieľ) 12 mesiacov Trvalo
fontsloaded Informácie o použitom type písma na webe 12 mesiacov Trvalo
ssup.vid Informácie o vašej IP za účelom komunikácie cez Chat Do zavretia prehliadača Session cookie
_atuvc Informácie pre socialne siete službou AddThis Do zavretia prehliadača Session cookie
SL_C cokies Informácie o vaších údajov pre účely merania konverzie a smerovania po webe Do zavretia prehliadača Session cookie


Internetový obchod používa program Google Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú v počítači dotknutej osoby a umožnia analýzu používania Internetového obchodu. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom používania tejto stránky zo strany návštevníka Internetového obchodu sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa aj archivujú. Avšak IP adresa dotknutej osoby prejde v dopredu skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde potom dochádza k jej skráteniu. Google vďaka týmto informáciám vyhodnocuje používanie Internetového obchodu zo strany dotknutej osoby, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkovateľovi Internetového obchodu ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Správnym nastavením prehliadača môže dotknutá osoba zabrániť ukladaniu cookies. Preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť tak, že si stiahnete a nainštalujete tento pomocný program (plugin) z nasledujúcej stránky:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu:
http://www.google.com/analytics

Dokument s názvom „Ako Google použije údaje, ak Vy používate stránku alebo aplikáciu nášho partnera“ je dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Google AdWords remarketing: Počas návštev Internetového obchodu internetová stránka posiela na počítač návštevníka internetovej stránky jeden alebo viac cookies, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies internetová stránka posiela na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých podstránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy podstránky, ale žiadne ďalšie informácie. Google pomocou týchto cookies archivuje, ak už dotknutá osoba predtým navštívila webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho jej uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov - medzi ktorými je aj Google. Cookies z Google môžu používatelia zakázať na stránke slúžiacej na vypnutie Google oznámení. (Toto môže pre používateľov naznačovať aj to, že na stránke Network Advertising Initiative môžu zakázať aj cookies externých dodávateľov.)
http://www.google.com/ads/preferences/

Google nikdy neprepája IP adresu dotknutej osoby s ďalšími údajmi, ktoré o nej uchováva. IP adresa dotknutej osoby sa ukladá anonymným spôsobom a preto sa nemôže prepojiť s jej osobnými údajmi.

Technológie Retargeting: Internetový obchod používa technológiu retargeting. Prevádzkovateľovi to umožňuje, aby cieleným spôsobom reklamami oslovil každého používateľa internetu, ktorý sa už zaujímal o produkty Internetového obchodu. Zo štúdií je známe, že na mieru šitá reklama založená na záujme, je pre používateľa oveľa zaujímavejšia ako reklama, ktorá nedisponuje takýmito osobnými súvislosťami. Vloženie reklamných prostriedkov v prípade retargetingu je založené na cookies a dochádza k nemu na základe analýzy predchádzajúceho správania používateľa. Samozrejme tu sa neuchovávajú osobné údaje a používanie technológie retargeting sa rovnako uskutočňuje na základe zohľadnenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Facebook Custom Audience (špecifické publikum): nástroj poskytnutý zo strany Facebooku umožňuje Prevádzkovateľovi, aby používaním tzv. cookies, webových signálov (web beacon) a podobných technológií preskúmal a zbieral používateľské údaje a takýmto spôsobom zefektívnil reklamnú činnosť vykonávanú na Facebooku napríklad tým, že niektoré položky sú dostupné len pre návštevníkov Internetového obchodu. Prostredníctvom tejto funkcie budú zaznamenané údaje postúpené Facebooku len v premenovanom stave. Osobné údaje jednotlivých používateľov dostupné na Facebooku nie sú dostupné pre nás. Ďalšie informácie súvisiace s touto internetovou funkciou nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane osobných údajov:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Zaznamenávanie údajov prostredníctvom funkcie Facebook custom audience môžete vypnúť tu:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Prevádzkovateľ upozorňuje Dotknutú osobu, že Tu môže zakázať zobrazenie pluginov zo sociálnych sietí. V takomto prípade sa nastaví cookie, ktorý zabráni postúpeniu údajov Facebooku, okrem prípadu, ak Dotknutá osoba vo svojom prehliadači tento cookie cielene vymaže prostredníctvom funkcie „Vymazať všetky cookies“. Zákaz môžete kedykoľvek opakovať.

Social Plug-iny (doplnky sociálnych sietí): V záujme vytvorenia osobnejšieho charakteru Internetového obchodu využívame pluginy (doplnky) sociálnych sietí ako Facebook, Google. V záujme toho Internetový obchod používa tlačidlo „LIKE“ (Páči sa mi), tlačidlo „Google +1“ a ktoré dávajú k dispozícii spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).
Ak Dotknutá osoba zavíta na stránku Internetového obchodu, ktorá má takéto doplnky, doplnok vytvorí priamo kontakt s Facebookom a Google+. Ak je návštevník prihlásený cez Facebook alebo Google, môžu priradiť návštevu Dotknutej osoby k jej účtu na Facebooku alebo na Google+. Ak Dotknutá osoba používa doplnky, napríklad klikne na tlačidlo „Páči sa mi“, alebo napíše príspevok, jej prehliadač priamo postúpi informácie Facebooku, kde sa tieto informácie uložia. Odhlásenie sa z Facebooku, respektíve Google+ zabráni priradeniu údajov k profilu návštevníka. Tieto spoločnosti na svojich internetových stránkach poskytujú podrobné informácie o charaktere a účele spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby po poskytnutí súhlasu so spracúvaním týchto údajov, ako aj o ďalšom spracúvaní týchto údajov. (Informácie Facebooku o spracúvaní osobných údajov, Vyhlásenie Google o spracúvaní osobných údajov) Na rovnakom mieste nájdete aj informácie týkajúce sa práv Dotknutej osoby, nastavení na ochranu jej súkromia a na uplatnenie jej práva vzniesť námietku.

Nahrávanie obrazovky pracovnej plochy Za účelom zlepšenia užívateľskeho zážitku webu


Dotknutá osoba môže nastavením svojho prehliadača zakázať používanie cookies, ale v takomto prípade nemôže využívať všetky funkcie Internetového obchodu.
Zakázanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

Safari:
https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

7.   Práva dotknutej osoby, opravné prostriedky

Právo prístupu: Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby od Prevádzkovateľa vyžiadala informácie o tom, či u Prevádzkovateľa dochádza k spracovaniu jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo prístupu k jej osobným údajom spracovaným Prevádzkovateľom. Dotknutá osoba má ďalej právo na prístup aj k tým informáciám, ktoré obsahujú tieto informácie o spracovaní osobných údajov.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby od Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu žiadala opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Právo na výmaz („zabudnutie“): Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa na ňu vzťahujú. V prípade žiadosti o výmaz Prevádzkovateľ preskúma, aký je presný právny základ spracúvania osobných údajov (či má na to okrem súhlasu aj iný právny základ) a ak sú splnené podmienky výmazu, vymaže údaje. V prípade výmazu sa Prevádzkovateľ postará o to, aby tieto údaje vymazali všetci, ku ktorým sa tieto údaje prostredníctvom Prevádzkovateľa dostali.

Právo na obmedzenie: Dotknutá osoba má právo na to, aby žiadala o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak spochybňuje presnosť spracúvania osobných údajov, namieta proti výmazu osobných údajov pri ich protizákonnom spracúvaní, prevádzkovateľ už nepotrebuje príslušné údaje, ale dotknutá osoba ich požaduje v záujme uplatnenia práva, alebo dotknutá osoba podala námietku proti spracúvaniu osobných údajov. O zrušení obmedzenia Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu. Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu o obmedzení, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.

Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby dostala informácie týkajúce sa jej osoby vo vhodne rozvrhnutom, v širokom okruhu používanom, strojom čitateľnom formáte, aby tieto údaje postúpila inému prevádzkovateľovi (alebo ich dala postúpiť prevádzkovateľom, pokiaľ je to technicky realizovateľné). Toto právo prislúcha Prevádzkovateľovi v tom prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase alebo na zmluve a k spracúvaniu osobných údajov dochádza automatizovaným spôsobom.

Právo vzniesť námietku: Dotknutá osoba má právo na to, aby z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou podala námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ak je to potrebné k vykonaniu úloh vo verejnom záujme alebo v rámci verejnej moci prenesenej na Prevádzkovateľa, alebo ak právnym základom pre spracúvanie údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať námietku v súvislosti s činnosťou priameho marketingu (posielanie reklamných ponúk) a profilovaním Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ v najkratšom termíne odo dňa podania žiadosti (bez zbytočného odkladu), maximálne však do 30 dní, v písomnej forme poskytne informácie v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby v tomto smere, respektíve v prípade zrušenia súhlasu vymaže príslušné údaje. V prípade opravy alebo výmazu Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu, ktorému poskytli tieto údaje.
Ak Prevádzkovateľ nemôže vyhovieť žiadosti dotknutej osoby, informuje o tom dotknutú osobu do 30 dní.

Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, ak zrušenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného na základe súhlasu pred zrušením tohto súhlasu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov na kontaktoch Prevádzkovateľa stanovených v bode 1

8.   Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ uskutočňuje spracúvanie osobných údajov tak, aby pri tom zabezpečil ochranu súkromnej sféry dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje riešeniami informačnej technológie, ktoré sú najvhodnejšie podľa aktuálneho stavu technológie, predovšetkým chráni pred neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, výmazom alebo zničením, respektíve náhodným zničením a poškodením, ako aj pred nemožnosťou prístupu k údajom z dôvodu zmeny aplikovanej techniky.
Používateľský účet, ktorý si dotknutá osoba vytvorí počas registrácie je chránený heslom zadaným dotknutou osobou.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať